Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 24 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim

Przewidziany  porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Radomyśl Wielki za 2020 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

8.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

9.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

14 maja 2021