Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Radomyśl Wielki

ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 31sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372) w związku z zagrożeniem powodziowym, zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu, ogłasza się pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 15.00 dnia 31 sierpnia 2021 roku dla gminy Radomyśl Wielki.

§ 2

 W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

  1. użyć siły i środki do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
  2. przystąpić do realizacji zadań ujętych w planie operacyjnych ochrony przed powodzią;
  3. utrzymać w stałej gotowości sprzęt i materiału przeciwpowodziowe;
  4. monitorować stan wód na ciekach wodnych na terenie zagrożonych miejscowości;
  5. prowadzić rekonesans zagrożonych rejonów.

§ 3

 Informację o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy przekazywać na bieżąco do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Radomyśla Wielkiego oraz Sekretarzowi Gminy i Podinspektorowi ds. zarzadzania kryzysowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Józef Rybiński

31 sierpnia 2021