Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radomyśl Wielki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
  8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

20 kwietnia 2023