Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki  za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach  i ćwiczeniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla Mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki na lata 2023-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

19 października 2023