Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 16 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki w roku 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dz.nr.1028/2 Dąbrówka Wisłocka).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dz.nr.167/2 Żarówka).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Mieleckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

9 listopada 2023