Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej

Zarządzenie Nr 64/2024
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 22 marca 2024 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury.
i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia – w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Na podstawie art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.), Uchwały Nr LIX/449/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny ofert na realizację w/w zadań publicznych w roku 2024 zatwierdzam do realizacji następujące oferty i przyznaję dotację na 2024 r. w wysokości:

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota dotacji

 

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Partyni

Partynia 71A

39-310 Wadowice Górne

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Jubileusz 70 -lecia OSP Partynia”

4 000 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Dulcza Wielka

Dulcza Wielka 218

39-312 Dulcza Wielka

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - „Poznawanie historii swojego kraju, narodu, poprzez propagowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim z perspektywy dzisiejszych czasów – podniesienie świadomości społeczeństwa”

4 000 zł

3.

Koło Gospodyń Wiejskich Dulcza Mała

Dulcza Mała 60A

39-310 Dulcza Mała

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - „Od kolebki, aż do setki”

4 000 zł

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu

Zdziarzec 95

39-311 Zdziarzec

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Piknik Rodzinno-dożynkowy”

4 000 zł

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żarówce

Żarówka 60

39-312 Żarówka

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „50-lecie powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Żarówce”

4 000 zł

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie

Ruda 125

39-315 Ruda,

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Zielone Świątki w Rudzie”

3 800 zł

7.

Ochotnicza Straż Pożarna Podborze

Podborze 124C

39-308 Wadowice Górne

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Integracja mieszkańców Podborza i zorganizowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu – Powitanie wakacji”

4 000 zł

8.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

ul. Zb. Matuli 3

39-310 Radomyśl Wielki

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Modelarnia lotnicza w Zdziarcu, Latamy wyżej, latamy dalej”

4 000 zł

9.

Klub Sportowy „ATUT” Podborze

Podborze 124C

39-308 Wadowice Górne

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Piknik sportowy dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje”

4 000 zł

10.

Stowarzyszenie Razem dla Pokoleń w Dąbiu

Dąbie 111, 39-311 Zdziarzec

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu

Dąbie 147, 39-311 Zdziarzec

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Wakacje za „pan brat”

1 000 zł

11.

Koło Gospodyń Wiejskich w Janowcu

Janowiec 40

39-312 Żarówka

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Kompetencje przyszłości – zajęcia programowania i logicznego myślenia”

4 000 zł

12.

Ludowy Klub Sportowy „Jamnica” Dulcza Wielka

ul. Ks. Kalinowskiego 218

39-312 Dulcza Wielka

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu„Wszyscy razem na boisko”

3 000 zł

13.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarówce

Żarówka 60

39-312 Żarówka

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu„Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki”

3 000 zł

 

 

46 800 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
Inż. Józef Rybiński

22 marca 2024