Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 ok. L = 273 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 124,125,126/1,126/2, 117 w miejscowości Janowiec.
 
 
Radomyśl Wielki dnia 25-04-2022r.  
BI. II 6733.50 .2022r.     
 
          
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )
 
 
BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO
obwieszcza: 
 
 
że w dniu 25-04-2022 r. zostało wszczęte na wniosek :  Polskiej  Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy  w Jaśle  – pełnomocnik Marek  Kwapniewski 
 
postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE  dn. 63 ok. L = 273 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  124,125,126/1,126/2, 117  w   miejscowości   Janowiec.       
 
Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Janowiec.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 25-04-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.
 
 
 
Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
 /-/ inż. Józef  Rybiński
 
25 kwietnia 2022