Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 05 maja 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559), art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXV/261/21 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
z zakresu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona
i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie:

1. Maria Należna                  – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji Konkursowej

2. Jarosław Godek                – Z-ca Burmistrza – członek Komisji Konkursowej

3. Krzysztof Babiarz            – Inspektor ds. promocji gminy - członek Komisji Konkursowej

4. Natalia Palion                   – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi –     członek Komisji Konkursowej

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1. Rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Zaopiniowanie ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 
 
Załączniki:
 
5 maja 2022