Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 ok. L = 24 mb, na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 853, 854/1, 854/2 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki.

 

Radomyśl Wielki  dnia  25-05-2022 r.

BI. II 6733.66.2022r.

                                 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz. 503 j.t )

 

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

 

że w dniu 23-05-2022r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 –  pełnomocnik Marek Kwapniewski postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 ok. L = 24 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  853, 854/1, 854/2 położonych   w miejscowości  Radomyśl Wielki.

Zawiadamia się strony postępowania oraz poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Radomyśl Wielki  .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 25-05-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

 /-/ inż. Józef  Rybiński

 

25 maja 2022