Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 czerwca 2022 r.

dotyczące ustalenia decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 około L = 273,0 mb, na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 124,125,126/1, 126/2, 117 w miejscowości Janowiec.

Radomyśl Wielki dnia 9-06-2022 r.

BI. II 6733.8.2022

                                 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz.  503 j.t )

 

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

 

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.8.2022r. z dnia 9-06-2022  ustalono decyzje celu publicznego dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE  dn. 63 około  L = 273,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 124, 125,126/1, 126/2, 117 w miejscowości Janowiec.   

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w  miejscowości  Janowiec.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 9-06-2022r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości   Janowiec.        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a

 

 

9 czerwca 2022