Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 czerwca 2022 r.

dotyczące ustalenia decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 o długości ok. 320 mb, na części działek nr 1585, 1856, 1587, 1588, 1589/2, 1590, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 859, 858/2, 857/2, 856/1, 850, 849/1 położonych w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2022-06-14
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.9.2022.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.9.2022.JJ z dnia 14-06-2022 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE dn. 63 o długości ok. 320 mb, na części działek nr 1585, 1856, 1587, 1588, 1589/2, 1590, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 859, 858/2, 857/2, 856/1, 850, 849/1 położonych w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 14-06-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

                                                                            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Jarosław Godek

                                                                           Zastępca Burmistrza

14 czerwca 2022