Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 września 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego ZKSN na części działek nr 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 położonych w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.133.2022.JJ                                                        Radomyśl Wielki 2022-09-29

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

że w dniu  16-09-2022 r. zostało wszczęte na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Tarnowie reprezentowanej przez Marek Kubik postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa linii kablowej SN-15kV i złącza kablowego ZKSN  na części działek nr 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 położonych w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 29-09-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                                 Inspektor

 

 

 

 

29 września 2022