Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach oznaczonych nr ewid gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze.

       B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

             Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.9.33.2021                                                                                                                                                    

Radomyśl Wielki dnia 25-10-2022r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 – tekst jednolity),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA:

że w dniu 25-10-2022r. zgodnie  z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 – tekst jednolity) wystąpił do:

  • Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. M.C. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec,

o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z Tylmanowej polegającego na: Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach oznaczonych nr ewid gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze.

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl),
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 25-10-2022r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

 

 

 

25 października 2022