Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej rzeźni na funkcję muzealną wraz z niezbędną infrastrukturą Radomyślu Wielkim ul. Armii Krajowej

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.27.2023

Radomyśl Wielki dn. 17-02-2023r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000  )  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

że w dniu  14-02-2023 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Radomyśl Wielki , 39-310 Radomyśl Wielki , Rynek 32  postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa , rozbudowa i zmiana  sposobu użytkowania budynku byłej rzeźni  na funkcję  muzealną wraz z niezbędną infrastrukturą na działce  nr ewid. 651/2 obręb 72 w Radomyślu Wielkim  ul. Armii Krajowej

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl  .

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 17-02-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 /-/ Z up. Burmistrza
Wanda Dykas
Inspektor

17 lutego 2023