Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 marca 2023 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 z przyłączami gazu, na działkach nr 107/3, 107/1, 107/4, 104, 87/5, 87/2, 86/7, 86/8, 86/6 położonych w miejscowości Zgórsko, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.31.2023.JJ                                                          Radomyśl Wielki 2023-03-08

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje:

że w dniu  27-02-2023 r. zostało wszczęte na wniosek PSG Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Kwapniewski Marek postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE dn. 63 z przyłączami gazu, na działkach nr 107/3, 107/1, 107/4, 104, 87/5, 87/2, 86/7, 86/8, 86/6 położonych w miejscowości Zgórsko, gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 8-03-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Zgórsko a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                   Inspektor

8 marca 2023