Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.II.6733.1.2018. z dnia 8-01-2018 r. dla inwestycji obejmującej: Budowę terenów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Radomyślu Wielkim przy ul. Przemysłowej .

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.1.2018

Radomyśl Wielki 2023-04-11

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje że w dniu 11-04-2023 r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32  postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.II.6733.1.2018. z dnia  8-01-2018 r. dla inwestycji obejmującej: Budowę terenów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości składających się z działek  nr  ewid. 130, 132/3, 133, 147, 149/3, 150/2  położonych  w Radomyślu Wielkim przy ul. Przemysłowej .

Zmiana dotyczy określonej w sentencji decyzji nazwy zamierzenia inwestycyjnego, która brzmi: Budowa stawu retencyjnego  o powierzchni czaszy ok. 3 300,0 m2

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres:  w.dykas@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11-04-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki  a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

11 kwietnia 2023