Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.II.6730.1.2018. z dnia 8-01-2018r. dla inwestycji obejmującej: Budowę terenów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Radomyślu Wielkim przy ul. Przemysłowej

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2023-04-17
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.1.2018.1.2023

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2022, poz. 2000), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.1.2018.1.2023 z dnia 17-04-2023 r. zmienił decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.II.6730.1.2018. z dnia 8-01-2018r. dla inwestycji obejmującej:

Budowę terenów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na nieruchomości składających się z działek  nr  ewid. 130, 132/3, 133, 147, 149/3, 150/2  położonych  w Radomyślu Wielkim przy ul. Przemysłowej .

 Zmiana dotyczyła określonej w sentencji decyzji nazwy zamierzenia inwestycyjnego, która po zmianie brzmi: Budowa stawu retencyjnego o powierzchni czaszy 3300,0m2  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na nieruchomości składających się z działek  nr  ewid. 130, 132/3, 133, 147, 149/3, 150/2  położonych  w Radomyślu Wielkim przy ul. Przemysłowej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 17-04-2023r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki  a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

17 kwietnia 2023