Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn. 63 z przyłączami gazu, na działkach nr 107/3, 107/1, 107/4, 104, 87/5, 87/2, 86/7, 86/8, 86/6 położonych w miejscowości Zgórsko, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2023-04-25
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.1.2023.JJ

Obwieszczenie

 

         Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2022, poz. 2000), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.1.2023.JJ z dnia 25-04-2023 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE dn. 63 z przyłączami gazu, na działkach nr 107/3, 107/1, 107/4, 104, 87/5, 87/2, 86/7, 86/8, 86/6 położonych w miejscowości Zgórsko, gmina Radomyśl Wielki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 25-04-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Zgórsko a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

                                                                            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Jarosław Godek

                                                                           Zastępca Burmistrza

25 kwietnia 2023