Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 103552R Wólka Dulecka- Pień od km. 0 + 010 do km 0+ 600 i od km 0+742 do 3+515 w miejscowości Radomyśl Wielki i Pień na terenie Gminy Radomyśl Wielki

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.57.2023

Radomyśl Wielki dn. 24-04-2023r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 2000  )  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 503),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

że w dniu  24-04-2023 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Radomyśl Wielki , 39-310 Radomyśl Wielki , Rynek 32  postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa   drogi gminnej publicznej nr 103552R Wólka Dulecka- Pień od km. 0 + 010 do km 0+ 600 i od km 0+742 do 3+515  w miejscowości Radomyśl Wielki i Pień na terenie Gminy Radomyśl Wielki  na działce   nr ewid. 89 położonej w Radomyślu Wielkim i na działkach nr ewid. 1238,1237 i 281 położonych w miejscowości Partynia  oraz na działce nr ewid. 1 położonej w miejscowości Pień.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 24-04-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

Zastępca Burmistrza

mgr   Jarosław   Godek

25 kwietnia 2023