Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali rolniczej o charakterze przetwórstwa rolnego ( magazyn roślin, pakowanie i przechowywanie roślin oraz produkcja roślin, biura i pomieszczenia socjalne) w miejscowości Radomyśl Wielki

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733. 171.2023                                                            Radomyśl Wielki 2023-11-15

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775)  w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje że w dniu  24-10-2023 r. zostało wszczęte na wniosek -  Gospodarstwa Szkółkarskiego    zGarden     postępowanie w sprawie ustalenia warunków  zabudowy dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa  hali rolniczej o charakterze przetwórstwa rolnego ( magazyn roślin, pakowanie i przechowywanie roślin  oraz produkcja roślin, biura i pomieszczenia socjalne) na działce  nr ewid. 227 położonej w  miejscowości   Radomyśl Wielki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: w.dykas@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 15-11-2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowościach Radomyśl Wielki, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

17 listopada 2023