Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 listopad 2023 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na warsztaty terapii zajęciowej na działce 263/5 w Partyni, gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.200.2023.JJ                                                        Radomyśl Wielki 2023-11-22

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 775)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  22-11-2023 r. zostało wszczęte na wniosek Stowarzyszenie „Nasza Gmina” postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na warsztaty terapii zajęciowej na działce 263/5 w Partyni, gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 22-11-2023 r. poprzez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Partynia oraz Pień.

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                   Inspektor

22 listopada 2023