Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 555 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6730.181.2023.JJ                                                        Radomyśl Wielki 2023-11-22

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 775)  w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 977),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  27-10-2023 r. zostało wszczęte na wniosek Dudek Józef postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 555 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 22-11-2023 r. poprzez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

 

 

/-/ Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Jagoda

Inspektor

22 listopada 2023