Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi z rur PE dn. 63 długość od 40 do 100 mb, w miejscowości Radomyśl Wielki .

Radomyśl Wielki dnia 13-02-2024r.

BI.II.6733.202.2023

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.775 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2023 r. poz. 977 j.t )

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego obwieszcza:że decyzją tego organu znak: BI.II.6733.202.2023r. z dnia 13-02-2024r. Nr 4/2024 ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego   dla  inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami  gazowymi z rur PE dn. 63  długość od 40 do 100 mb, na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 1416/1,1414/12, 1414/2, 1414/3, 1414/4  w  miejscowości  Radomyśl Wielki  .

 

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3, w ciągu 14 dni od dnia 14-02-2024r. w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

13 lutego 2024