Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr 2988/1, 2988/2 położonych w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2024-02-16
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6730.236.2023.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2023, poz. 775), w związku z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego obwieszcza, że decyzją  znak: BI.II.6730.236.2023.JJ z dnia 16-02-2024 r. ustalił warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr 2988/1, 2988/2 położonych w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 16-02-2024 r. poprzez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

 

/-/ Z up. Burmistrza

mgr Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza

 

 

16 lutego 2024