Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Radomyśl Wielki .

Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II. 6733. 250. 2023.

Radomyśl Wielki, dnia 20-02-2024r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz 977  ) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego  informuje:

 

że w dniu 20-02-2024 roku została wydana decyzja znak BI.II.6733. 5 .2024. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi z rur PE dn 63 długość sieci od 15 do 50 mb na obszarze działek nr ewid.  755, 758, 803, 833/1   w   miejscowości  Radomyśl Wielki .

 

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Radomyślu Wielkim w godzinach pracy Urzędu.

Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.radomysl.bip.2.ires.pl.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 21 luty 2024 roku.

 

     

 

21 lutego 2024