Kodeks etyczny pracowników

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO w RADOMYŚLU WIELKIM
 
W celu sprecyzowania wartości i zasad zachowania pracowników w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz poinformowania obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim opracowali i przyjęli „Kodeks Etyczny Pracowników”. Dzięki temu, że Kodeks został indywidualnie przemyślany i wewnętrznie zaaprobowany, przyjęte w nim zasady etyki będą stanowić trwały fundament postępowania pracowników naszego Urzędu.
 
Postanowienia wstępne
 
Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim,
Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.
Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim posiadającego status pracownika samorządowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z p. zm.).
 
Zasady ogólne
 
Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych zatrudnionych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
Zasady określone w niniejszym Kodeksie mają być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego.
Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną na zajmowanym stanowisku, służą społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.
Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych a przede wszystkim norm zawartych w Kodeksie.
Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy swoim postępowaniem w miejscu pracy jak i poza nim ryzykują utratę zaufania publicznego.
 
Zasady postępowania
 
Pracownicy samorządowi przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni w szczególności kierować się następującymi zasadami:
Praworządności - pracownik przestrzega obowiązującego prawa w pracy i poza nią.
Bezinteresowności i wystrzegania się korupcji - postępowanie pracownika powinno być uczciwe bez uwzględniania i sugerowania własnych korzyści .
Apolityczności - pracownik nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogłyby prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym a przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie manifestuje publicznie swoich poglądów i sympatii politycznych.
Przejrzystości postępowania - pracownik dokłada wszelkich starań aby postępowanie było dla interesanta jasne i zrozumiałe.
Bezstronności - pracownik podejmuje decyzje na podstawie właściwych przepisów prawa oraz zachowuje ostrożność aby własne poglądy nie miały wpływu na podjętą decyzję.
Kompetencji i fachowości - pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwija swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębia wiedzę potrzebną do wykonywania obowiązków służbowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach.
Poszanowania drugiego człowieka- pracownik wykonuje swoje obowiązki odnosząc się z szacunkiem do innych i z zachowaniem godności własnej.
Tolerancji - pracownik szanuje poglądy i zachowania innych osób niezależnie od własnych przekonań.
Uczciwości  - pracownik racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi oraz nie korzysta z powierzonych zasobów Urzędu np. sprzętu, materiałów, do celów prywatnych.
Odpowiedzialności - pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za podejmowane decyzje i swoje postępowanie.
Dobrej woli - gotowość pracownika do udzielania wyjaśnień interesantom przy wypełnianiu dokumentów z zakresu załatwianych w Urzędzie spraw a zwłaszcza do pomocy technicznej osobom starszym i niepełnosprawnym.
Zachowania tajemnicy informacji - pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od obywatela w toku czynności zawodowych.
Współpracy - pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych.
Dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych - pracownik powinien zachować powściągliwość w publicznym wypowiadaniu swoich poglądów na temat pracy Urzędu, samorządu gminnego i poszczególnych pracowników.
Ponadto pracownik powinien w miejscu pracy zachować powagę urzędnika.
 
Postanowienia końcowe
 
Pracownicy samorządowi przestrzegają przepisów niniejszego Kodeksu i kierują się jego zasadami.
Potwierdzeniem przyjęcia przez pracownika Kodeksu Etycznego jest podpis pod oryginałem Kodeksu.
Treść Kodeksu znajduje się na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie.
Kierownictwo Urzędu upowszechnia wśród wspólnoty samorządowej zasady i wartości zawarte w Kodeksie.
Kierownictwo Urzędu zapewnia pracownikom właściwe warunki i klimat sprzyjający przestrzeganiu wymienionych w Kodeksie zasad.
 
Polityka antykorupcyjna w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim