Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

 

 Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy do wnoszenia propozycji w terminie od 01 września do 22 września br. na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl

Propozycje proszę wnosić w oparciu o „Projekt programu współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok” na formularzu zgłoszenia opinii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5a ust.4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Program współpracy zawiera w szczególności:

1. Cel główny i cele szczegółowe programu.

2. Zasady współpracy.

3. Zakres przedmiotowy.

4. Formy współpracy.

5. Priorytetowe zadania publiczne.

6. Okres realizacji.

7. Sposób realizacji.

8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.

9. Sposób oceny realizacji programu.

10. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert.

 

Radomyśl Wielki, 01.09.2021 r.

Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

PROJEKT program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Formularz zgłoszenia uwag projektu

1 września 2021